UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu MARKETSCOPE SRL, proiectul “ Învață de la cei mai buni!” (cod proiect 133046) în perioada 18 Septembrie 2020 – 17 Septembrie 2022 (24 luni).

Proiectul are o valoare totală de 4,467,929.64 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3,741,718.34) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, să contribuie la dezvoltarea unei oferte educațională optimizată prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și să dezvolte noi parteneriate între instituții de învățământ universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 330 de studenți, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională personalizată fiecărui student din grupul ținta.

2. Consolidarea cunoștințelor profesionale și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor practice pentru 330 de studenți prin participarea la activități practice în cadrul întreprinderilor partenere.

3. Susținerea integrării facile a absolvenților de studii terțiare pe piața muncii (în special în sectoarele economice cu potențial competitive identificate în SNC, precum și SNCDI) prin parteneriate nou înființate/dezvoltate între instituții de învățământ superior, sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovării și prin crearea unui sistem de informare coordonata în ambele sensuri între sectorul privat și unitățile de învățământ superior privind nevoile de instruire pentru a răspunde la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii prin realizarea unei platforme online de stagii de practică care va acționa ca un sistem funcțional de realizare de stagii de practică la nivelul angajatorilor.

Grupul țintă este alcătuit din minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța (UMC) cu domiciliul/rezidența în afara regiunii București-Ilfov. Din aceștia, minim 10% persoane vor fi din mediul rural și/sau persoane de etnie romă. Nivelul calificării vizat prin proiect, pentru care se realizează pregătirea, este ISCED 5-7.

Informarea și selectarea grupului țintă, dar și furnizarea serviciilor implicate de proiect către aceștia, va ține cont de respectarea principiilor orizontale (egalitatea de șanse, egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, schimbări demografice etc.) și temele secundare FSE.

La finalul proiectului, din cei 330 de studenți participanți în grupul țintă cel puțin: 238 de studenți (72%) vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant; 132 studenți (40%) își vor găsi un loc de munca la încetarea calității de participant; 37 de studenți (11%) vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant.

Principalele activități ale proiectului includ:

A.1. MANAGEMENT DE PROIECT

A.2. RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ
În cadrul acestei activități se va organiza o companie de informare a studenților din Universitatea Maritima din Constanța pentru expunerea obiectivelor, oportunităților oferite si modalitățile de înscriere in cadrul proiectului. Campania va acționa pe mai multe cai de comunicare (electronic, internet, tipărit etc.) pentru a ajunge si a oferi acces tuturor studenților interesați de participare.

În plus, se vor organiza întâlniri față-în-față cu studenții pentru prezentarea de informații detaliate despre activitățile proiectului si avantajele practicii oferite în cadrul proiectului pentru facilitarea inserției acestora pe piața forței de munca, pentru a furniza răspunsuri clare si directe la întrebările acestora si pentru a-i motiva sa se înscrie în proiect.

A.3. FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ AXATE PE DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE TRANSVERSALE CORELATE CU NECESITĂȚILE PIEȚEI MUNCII
În cadrul acestei activități se va realiza metodologia de furnizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională. Ulterior se va demara prestarea serviciilor urmărind mai multe etape:
– 1. Etapa de informare;
– 2. Consilierea profesională de grup – faza 1;
– 3. Consilierea profesională de grup – faza 2;
– 4. Consilierea profesională individuală.

A.4. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA DE PROGRAME DE ÎNVĂȚARE PRIN EXPERIENȚĂ PRACTICĂ
În cadrul acestei activități se vor realiza procedurile de lucru și documentația suport necesară pentru realizarea stagiilor de practică și pentru identificarea și selecția partenerilor de practică.

Ulterior se va realiza selecția și elaborarea convențiilor cu partenerii de practică. Se va demara derularea propriu zisă a stagiilor de practică. Stagiile de practica desfășurate vor contribui la: familiarizarea studenților cu activitățile specifice desfășurate în mediul de afaceri, contact cu procesele economice specifice mediului real de afaceri, perfecționarea limbajului de afaceri, obținerea de cunoștințe si informații concrete despre funcționarea mecanismelor economiei de piață, importanța educației în realizarea unei cariere si impactul economiei asupra viitorului tinerilor, încurajarea spiritului competițional, al calității si al responsabilității, dezvoltarea de competențe, aptitudini si atitudini necesare unui angajat (creativitate, competitivitate, gândire analitica, gândire critica, rezolvarea problemelor, luarea de decizii, asumarea responsabilităților, lucrul în echipa, inițiativă, adaptabilitate, perseverență, auto-organizare, auto-evaluare, flexibilitate etc.).

A.5. SPRIJINIREA ÎNCHEIERII UNOR PARTENERIATE SUSTENABILE CU SECTORUL PRIVAT PENTRU FACILITAREA TRANZIȚIEI DE LA EDUCAȚIE LA UN LOC DE MUNCĂ PRIN INSTITUIREA UNUI SISTEM FUNCȚIONAL DE STAGII DE PRACTICĂ LA UN POTENȚIAL ANGAJATOR, ADRESATE STUDENȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (ISCED 5-7)

Activitatea presupune dezvoltarea unui instrument inovativ (platforma online stagii de practica) care va avea un dublu rol:
1. soluție inovativa care va acționa ca un sistem funcțional de stagii de practica la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiile de învățământ superior (ISCED 5-7), pentru sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de munca;
2. sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum si de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local.

A.6. ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

Principalele rezultate asumate prin acest proiect sunt:
• 330 studenți selectați pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului;
• 330 de studenți participanți la consiliere si orientare profesională;
• Minim 10 parteneriate de practică semnate cu agenții economici;
• 330 de convenții de practică semnate;
• 330 de studenți monitorizați în stagii de practică la partenerii de practică selectați;
• 1 raport al analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii;
• 1 platformă online pentru facilitarea accesului studenților la programe de practică și oferirea de consiliere și orientare;
• minim 40 parteneriate sustenabile încheiate (prin intermediul platformei online de stagii de practică – sistem funcțional de stagii de practică) cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă;
• Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).

Indicatorii POCU ce vor fi atinși în cadrul proiectului sunt:

Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant 238
Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant 132
Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 37
Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală 24
Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală 14
Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, din care: – Din zona rurală 4
Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă 330
Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care: – Din mediul rural 33

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

STANCA Costel – Manager Proiect

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
Telefon: 0241664740
E-mail: costel.stanca@cmu-edu.eu

ȘTEFAN Noel Constantin – Responsabil partener

MARKETSCOPE SRL
Telefon: 0720.53.52.46
E-mail: noel_stefan@marketscope.ro

Banner SapunulCheia.ro